Cameras Tests VMS (Video Management System)

#2 – Parking Space Analyzer – Analiza Miejsc Parkingowych

Kto z nas nie zna bólu związanego z poszukiwaniem miejsca parkingowego czy to pod pracą czy to pod marketem. Wiele badań pokazuje, że tracimy nie minuty czy godziny naszego życia na tą operację, ale tak naprawdę dni (do 4 dni w ciągu roku na jazdę po parkingu!). Problemem są z pewnością nasze nawyki: lubimy parkować blisko wejścia, często ustawiamy auta niezgodnie z zasadami lub po prostu zamiast zrobić spacer do marketu koniecznie wsiadamy do auta. Jeśli dodać do tego lawinowy przyrost pojazdów każdego roku mamy gotowy przepis na parkingową apokalipsę. Czy jest sposób aby zapanować nad tym chaosem i wprowadzić pewne zasady kontroli oraz móc informować o tym czy i gdzie są wolne miejsca? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć testując moduł Parking Space Analyzer – Analiza Miejsc Parkingowych (by KiwiSecurity).

•••

Who from us does not know the pain related with looking for a parking space whether under the work or supermarket. In fact a lot of resarch shows that we are loosing not a minutes or hours of our life for this operation but actually days (up to 4 days only for driving on parking area!). The main problem is certeinly our habits: we like park close to the entrance, we often left car against the rules or we instead of nice (and healthy) walking we choose a car. If we add to this rapid increase of cars every year it can give as parking apocalypse. Is there a way to control this mess and set some rules regarding free parking spaces? I will try to answer this question by testing Parking Space Analyzer – Analiza Miejsc Parkingowych (by KiwiSecurity).

 

Jako że nie dysponuje wolnymi 20-30 autami postanowiłem posłużyć się modelem testowym bazującym na różnych markach w formacie mini (czytaj: “resoraki” moich dzieci). Wraz z ich zdolnościami graficzno-plastycznymi opracowaliśmy makietę parkingu i przy pomocy zastępu pojazdów przystąpiliśmy do testu:

•••

To be honest I do not have 20-30 cars so I used testing model based on mini toy cars. Along with they arts and crafts abilities we made a simple parking paper visualization and start tests:

Naturalnie wcześniej należy odpowiednio przygotować narzędzie – ustawienie perspektywy, jakości nagrań do analizy, czasów powiadomień alarmowych, itp. – wszystko to wykonuje się dość intuicyjnie, jednakże wymaga to kliku podejść celem “dopieszczenia” precyzji:

•••

Of course before you start analyse it’s necessary to set some functions: perpective, quality of recording, alarm notification times, etc. – all of this are quite intuitive but it needs few attempts to make this perfect:

Osobną kwestią jest rozrysowanie miejsc parkingowych na bazie szablonów – tutaj kłania się wyliczenie ilości oraz.. sprawna ręka:

•••

Separate topic – drawing parking areas (it needs to be count earlier). It’s good to have not shaking hands 🙂

Prawie na końcu możemy ustalić czy:

 • kontrolujemy czas pobytu na miejscu parkingowym
 • sprawdzamy dostępność wolnych/zwolnionych miejsc

•••

Almost finish but we need to set last actions:

 • controlling of time spent on parking
 • availability of free/released places

I to właściwie tyle! (And that’s it!)

Oczywiście osobną kwestią są:

 • detaliczne ustawienia dodatkowych funkcji programu – np. procentowe odległości pomiędzy miejscami parkingowymi, logi, itp.
 • zastosowane kamery
 • ustawienia raportowania
 • konfiguracja serwerowa

•••

Of course some additional settings are also important:

 • detailed settings in software – logs, percenteges lenghts between parking places, etc.
 • cameras types
 • raporting
 • server configuration

Gdzie zatem możemy wykorzystać taką funkcjonalność i na ile sprawdza się ona w praktyce? (Where we can use this fuktions in practice?)

Plusy dodatnie / Prons:

 • wykorzystanie praktycznie każdej dostępnej kamery w powiązaniu z oprogramowaniem Parking Space Analyzer – Analiza Miejsc Parkingowych (by KiwiSecurity)
 • wiele możliwości ustawień – dostosowanie do własnych potrzeb i ukształtowania przestrzeni
 • ta funkcja to nie tylko nadzór parkingu, ale również miejsc na których nie wolno parkować (przykładem jest link do poniższego filmu przedstawiającego przekraczanie limitu 2 min.)
 • moduł ten to tak naprawdę początek szerszego tematu, który może pozwolić na integrację z oprogramowanie wspierającym proces parkowania np. dla klientów sklepu (odpowiednia aplikacja może pokazywać w trybie live gdzie i które miejsca właśnie się zwalniają, albo ogólnie ile miejsc parkingowych jest wolnych)

•••

 • KiwiSecurity works with almost every IP camera
 • many possibilities to adjust to our needs (e.g. different landscape)
 • this is not only parking supervision – this is also supervision of places where vehicles should not park (example in below youtube film – cars exceeded 2 minutes)
 • last but not least: this is only a beginning of the journey – it can be a good start for tools/software on Client mobiles to inform about e.g. free parking places near the market (in live mode)

Plusy ujemne / Cons:

 • momentami niezrozumiałe opisy funkcji – oczywiście kilkukrotne testy pokazują do czego można użyć danego potencjometru, ale wiąże się to z dłuższym testowaniem
 • pomimo wysokiego progu bezbłędnego rozpoznawania pustych miejsc oprogramowanie potrafiło wykazać się brakiem reakcji w niektórych przypadkach opuszczenia miejsca parkingowego (bez konkretnego powodu)
 • spore wymagania sprzętowe – mój testowy komputer było obciążony w znaczny sposób przy analizie tylko jednego modułu
 • system raczej do pracy na otwartych/zewnętrznych parkingach
 • czynniki pogodowe oraz insekty mogą mieć wpływ na precyzję i jakość danych

•••

 • some functions (during configuration) hard to understand based on description – it needs few tests
 • though high accuracy level in some cases there where no reaction where car is appear or leaving parking place
 • quite huge hardware requirements – my testing PC was almos “red” and I’ve started only one module
 • rather for open/outside parking areas
 • weather condition can decrease accuracy

Poniżej link do filmu na youtube ukazującego działanie oprogramowania w praktyce (below Kiwi Parking Analyzer in action):

kolor zielony (green) – miejsce wolne (free places)

kolor żółty (yellow) – zajęte, ale mieści się w założonym czasie na postój (occupied but still not exceed time)

kolor czerwony (red) – przekroczenie progu ustalonego czasu – wywołaniu alarmu (exceed parking time – trigger alarm)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *