Cameras NVR/VMS Servers VMS (Video Management System)

#8 – Kamery IP vs licencje Microsoft – Microsoft licensing vs IP cameras

Rzadko poruszany problem związany z aspektem prawidłowego licencjonowania produktów Microsoft w kontekście kamer IP (lub ogólnie systemów wizyjnych IP i VMS).

•••

Rarely topic related with proper licensing of Microsoft products in connection with IP cameras (or video systems and VMS in general) – english version below.

 

Licencje Microsoft – jest to obszar w którym zwykły śmiertelnik ginie przy pierwszej próbie analizy dokumentu EULA. Szczerze: ja również zaliczam się do tego grona, aczkolwiek zadałem sobie trud, aby dokonać analizy tego dokumentu pod kątem wymagań jakie stawiane są podczas wdrożeń oprogramowania do monitoringu.

Większość producentów oprogramowania VMS podchodzi do tematu dość “frywolnie” – nie twierdzę, że temat jest pomijany, jednakże ze względu na dość istotny aspekt jakim są pieniądze (każda licencja, każdy system to kolejny koszt) nie należy unikać tego tematu w kontekście całego projektu.

O co tak naprawdę chodzi?

Wybierając rozwiązanie do monitoringu oparte o system operacyjny firmy Microsoft (Windows) mierzymy się z dwoma strategiami:

  • stosowanie systemu klienckiego – np. Windows 7 lub 10
  • stosowanie rozwiązania serwerowego – np. Windows 2012R2 lub Windows 2016/19

Poniżej najprostsze możliwe rozwiązanie bazujące na powyższym opisie:

Co zatem stanowi problem?

Licencjonowanie Microsoft, a konkretnie dozwolona liczba połączeń, jakie mogą być ustanowione do “serwera” (czy ty w formie klienckiej czy serwerowej).

Windows 7 lub 10 posiada ograniczenia uniemożliwiające w naturalny (i tani sposób) zrobienie z niego “serwera”:

EULA: “ Podłączanie urządzeń. Licencjobiorca może umożliwić dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu maksymalnie dwudziestu innym urządzeniom w celu korzystania z poniższych funkcji oprogramowania: internetowych usług informacyjnych, usług plikowych, drukowania i udostępniania połączenia internetowego oraz usług telekomunikacyjnych na licencjonowanych urządzeniach. Dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w celu synchronizacji danych między urządzeniami Licencjobiorca może zapewnić dowolnej liczbie urządzeń. Informacje podane w tej sekcji nie oznaczają jednak, że Licencjobiorca może instalować oprogramowanie lub korzystać z jego głównych funkcji (innych niż wymienione w tej sekcji) na dowolnym takim innym urządzeniu.

I tu zaczynają się schody – wykładania stanowi o dwudziestu połączeniach i tak naprawdę co konsultant i co forum spotykałem się z innymi interpretacjami. Finalna opinia Działu Licencji Microsoftu mówi o tym, że MOŻNA stosować więcej niż 20 urządzeń podłączonych do systemu Windows 7/10 jednakże nie mogą one korzystać z w/w usług (a więc: “internetowych usług informacyjnych, usług plikowych, drukowania i udostępniania połączenia internetowego oraz usług telekomunikacyjnych na licencjonowanych urządzeniach”). Każdorazowe wykorzystanie przez oprogramowanie VMS jakiejkolwiek wymienionej powyżej usługi eliminuje możliwość korzystania z ponad 20 połączeń.

To dobra wiadomość. Należy jednakże zadać sobie pytanie na ile profesjonalne jest stosowanie systemów klienckich Windows do rozwiązań stricte serwerowych – oprogramowanie VMS działa w trybie 24/7 i od stabilności i niezawodności tego systemu często zależy ludzkie życie.

Windows Server to już inna liga – zarówno pod względem zakupu, zarządzania i dodatkowych możliwości

Tutaj nie mamy żadnych limitów – jedynym ograniczeniem jest to ile połączeń przyjmie nasz serwer (czyli jaką ma wydajność). Ale jeśli chodzi o licencjonowanie również należy uwzględnić dodatkowe czynniki: tym razem licencje CAL (Client Access License). W tym przypadku jeśli kamery będą korzystać z usług takich jak DNS/DHCP niezbędne jest wykupienie licencji per device na każdą kamerę w systemie. Dodatkowo każdy użytkownik, który ma mieć dostęp do oprogramowania VMS zainstalowanego na serwerze również musi posiadać licencję CAL (akurat w tym przypadku może się okazać, że licencja została już zakupiona gdyż korzystanie ze środowisk domenowych wymusza zakup licencji CAL).

Jak żyć?

W przypadku rozwiązań serwerowych liczy się niezawodność i stabilność – systemy z rodziny Windows Server zostały stworzone do takiej właśnie pracy. Oczywiście nic za darmo – do ceny całego rozwiązania systemu wizyjnego należy doliczyć niezbędne licencje na bazie posiadanego przez klienta środowiska. Windows 7/10 stanowi pewną (tanią) alternatywę w przypadku mniejszych systemów, które nie mają kolosalnych wymagań bezpieczeństwa i stabilności (np. High Avaiability).

Alternatywy? Oczywiście! Systemy Linux – dostępne są wersje instalacyjne oprogramowania VMS na te dystrybucje (np. Bluecherry) lub korzystanie z rozwiązań sprzętowych (NVR – Axis/Dahua/Hikvision/BCS…). Dodatkowo można również zwrócić uwagę na coraz mocniej rozwijane produkty związane z systemami NAS (np. Qnap Surveillance Station).

 

English version:

Microsoft Licensing – tough topic in which the ordinary man dies at the first attempt to analyze the EULA document. To be honest: me too but I did a hard work to analyse and had a lot discussion about possibilities to use those systems in cooperations with VMS software.

Most of the VMS producers treat this topic very “cursorily” – I’m not saying that they totally forget about Microsoft licencing but it’s hard to receive clear and confirmed information about this aspect in regards of leading project.

What is it really about?

Choosing a monitoring solution based on the Microsoft operating system (Windows) we face into two strategies:

  • Windows client system (Windows 7/10)
  • Windows server system (Windows 2012R2/2016/2019)

Below draft of basic approach based on VMS and Microsoft Windows OS:

So what is the problem?

Microsoft licensing allow specific number of connections – depends on version it needs to be consider in case of number of cameras/clients.

Windows 7 or 10 have a limitation to make it in natural (and cheap) way a typical “server”:

EULA: “ Device connections. You may allow up to 20 other devices to access the software installed on the licensed device for the purpose of using the following software features: file services, print services, Internet information services, and Internet connection sharing and telephony services on the licensed device. You may allow any number of devices to access the software on the licensed device to synchronize data between devices. This section does not mean, however, that you have the right to install the software, or use the primary function of the software (other than the features listed in this section), on any of these other devices..

And this is a first obstacle – EULA mentioned about 20 connections and interpretiation of this paragraph was always different (depends on who was a adviser: Microsoft Consultant, Microsoft forum, etc.). Final interpretation provided by Microsoft Licencing Department it’s quite clear: you can use more than 20 devices connected to the Widnows 7/10 but it cannot use above services (“file services, print services, Internet information services, and Internet connection sharing and telephony services on the licensed device”). Anytime when camera or VMS needs to use mentioned services we are limited to 20 connections, no more.

For sure this is a good information. On the other side we need to ask ourselfs about level of proffesional service and solution which will be based on client Windows systems – this software work in 24/7 mode and often people life depends on reliability and stability of the whole system.

Windows Server different league in terms of purchase, management and additional features

In case of Server systems we don’t have any limitations – everything depends on power of our server. Regarding licensing we need to consider additional factors: CAL (Client Access License). When cameras/VMS needs to use services like DNS/DHCP it required to use CAL on every IP camera (device). Additionaly every VMS remote user (e.g. playback option) also needs additional CAL license (of course in this case it can be cover by owned licences because every domain environment required CAL purchasing).

How to live?

In case of server solutions reliability and stability is number one – Windows Server product familly was created for this purpose. Of course – this is not for free. Price for licences and CAL’s needs to be consider during planning phase (and it needs to base on current Client environment!). Windows 7/10 is a (cheap) alternative for smaller systems that do not have huge security and stability requirements (e.g. High Avaiability).

Alternatives? Of course: Linux OS distributions + VMS software (e.g. Bluecherry) or hardware solutions (NVR – Axis/Dahua/Hikvision/BCS…). Additionaly it’s good to have in mind better and better products related with NAS devices (e.g. Qnap Surveillance Station).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *