Cameras IoT NVR/VMS

#19 – Kamery i IoT – wyświetlanie temperatury z czujników / IoT and Cameras – temperature info from sensors

Czym jest IoT? Z pewnością większość z Was zna to pojęcie: “Internet Rzeczy” (Internet of Things). W dużym skrócie to: czujniki, sensory, detektory lub ogólnie urządzenia tworzące środowisko zbierające i przetwarzające (często!) mnóstwo informacji oraz komunikujące się między sobą bez ingerencji człowieka. Czy jest jakiś sposób, aby połączyć ze sobą dwa światy: CCTV i IoT – inaczej kamery i sensory? Oczywiście! Zapraszam do lektury nowego wpisu!

What is IoT? Probably most of you know this term very well: it’s “Internet of Things”. In short: sensors, detectors or in general smart devices that create an environment that collects and processes (often!) a lot of information and communicates with each other without human interference. Is there any way to connect two worlds: CCTV and IoT – cameras and sensors? Of course! I invite you to read my new post!

English version below.

Aby nieco bardziej zagmatwać temat: tak naprawdę kamery to też pewnego rodzaju czujniki i mogą one należeć do świata IoT. A więc o co tu chodzi?! Najważniejsze: pamiętajcie czym jest kamera – jest to żródło informacji WIZYJNEJ – a więc przetwarzając w odpowiedni sposób informację z tych urządzeń możemy uzyskać odpowiednie/interesujące dla nas dane. Prywatnie zawsze powtarzam, że kamery to niejako “oczy” systemów IoT 🙂 Dlaczego zatem zamierzam “miksować” te systemy? Po to, aby były bardziej funkcjonalne i mogły wnieść potrzebne/ciekawe żródło informacji dla np. operatora lub na potrzeby nagrań i późniejszej analizy.

Podany poniżej przykład to tylko wstęp/zaczątek tego co można zrobić na bazie tego co prezentuje. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i… liczba sensorów. Niebawem rozwinę opis o kolejne czujniki oraz przesyłanie danych przez LAN, ale zacznijmy od początku.

Na wstępie zaznaczam, że nie będę opisywał zupełnych podstaw: każdy z Was może/powinien odnaleźć mnóstwo informacji na temat obsługi ESP8266, pracy z Arduino IDE, itp. – postaram się tutaj ograniczyć do naprawdę skrótowych opisów.

Do rzeczy:

Proponowane rozwiązanie opiera się na wysyłaniu informacji z czujników temperatury (tutaj: DS18B20) poprzez interfejs RS-232 i nanoszeniu jej w formie tekstowej bezpośrednio na obraz z kamery (opcja POS). Rozwiązanie bazujące na POS można znaleźć w jednym z moich wcześniejszych wpisów.

Korzyści z takiego rozwiązania:

 • niska cena – wszystkie elementy (poza oczywiście NVR czy kamerą) to max. koszt ok. 40-50 zł
 • możliwość natychmiastowej obserwacji zmian np. sensorów temperatury: powietrza, cieczy, obiektów, etc. – zarówno w trybie na żywo jak i przy wykorzystaniu odtwarzania przy jednoczesnym nadzorze wizyjnym (w tym przypadku najtańsza opcja w porównaniu do kamery termowizyjnej 🙂
 • istnieje możliwość wykorzystania innych sensorów i naniesienie wyników ich pomiarów na ekran/nagranie
 • wyszukiwanie nagrań po określonym parametrze (proszę pamiętać, że naniesione dane są wartościami tekstowymi i możliwe jest przeszukiwanie informacji jak zwykłego tekstu)

Co potrzebujemy – przykładowa lista:

 • ESP8266 – polecam świetne rozwiązanie bazujące na płytce NodeMCU v3
 • Konwerter RS232-TTL
 • Czujnik temperatury – najprostszy, a zarazem wystarczająco precyzyjny: 1-wire DS18B20
 • Rejestrator z opcją POS/portem RS-232 (np. Hikvision seria 7700) – thanks Inter-Comp.pl for sample!

Opis połączeń:

 • Konwerter RS232-TTL <-> NodeMCU (PIN: RX/TX/GND/VIN-5V)
 • 1-wire DS18B20 (rezystor podciągający 4.7kOhm pomiędzy pinem zasilania a danymi DQ) <-> NodeMCU (PIN: 3.3V/GND/D4)
 • Konwerter RS232-TTL <-> NVR Hikvision – połączenie szeregowe: kabel RS-232 (możliwość przedłużenia linii z wykorzystaniem skrętki)

Software:

Głównie NodeMCU (czyli nasz ESP8266). Tutaj w grę wchodzi dogranie czy też załadowanie programu do pamięci urządzenia (polecam Arduino IDE). Kod poniżej – prosta wersja (nie zawiera konfiguracji WiFi), naturalnie zachęcam do modyfikacji i dostosowania do swoich potrzeb.

Na koniec konfiguracja rejestratora (aktywowanie opcji POS na rejestratorze) – dokładne ustawienia można znaleźć na poniższej prezentacji praktycznego działania całego rozwiązania:

Baner stworzony przez moją córkę – All Rights Reserved 🙂

English version

To make this topic more complicated: IP camera is a kind of sensor and can be a part of IoT world! So what’s going on here?! Note: output from the cameras is a source of VISUAL information – so by properly processing information from these devices, we can obtain relevant / interesting data for us. Personally I always say that cameras are the “eyes” of IoT systems 🙂 So why am I going to “mix” these systems? The reason is very simple: make them more functional to bring a needed / interesting source of information for e.g. the operator or for the purposes of recordings and further analysis.

The example given below is only an introduction / baseline of what can be done based on this project. We are limited only by our imagination (sky is the limit 🙂 and … the number of sensors. Soon I will expand the description with more sensors and data transfer via LAN, but let’s start from the beginning.

At the beginning, I would like to emphesize that I will try to avoid complete basics: each of you can / should find a lot of information on how to use ESP8266, work with the Arduino IDE, etc. – I will try to limit this to really short descriptions.

To the point:

Solution is based on sending information from temperature sensors (here: DS18B20) via the RS-232 interface and applying it in text form directly to the image from the camera (POS option). You can find a POS based solution in one of my previous posts.

Advantages:

 • low price – all parts (of course except NVR or the camera) are max. 10 EURO
 • possibility of immediate changes observation of , e.g. temperature sensors: air, liquid, objects, etc. – both: in live mode and with the use of playback (this is the cheapest option compared to a thermal camera 🙂
 • it is possible to use other sensors and also transfer the results directly to the screen
 • search for recordings by a specific parameter (please note that the data are the text values and it is possible to search the information as in plain text)

What we need – examples:

 • ESP8266 – fully recomend project based on NodeMCU v3
 • Converter RS232-TTL
 • Temperature sensor – simple but enough acuratelly: 1-wire DS18B20
 • NVR with POS option (port RS-232) – e.g. Hikvision series 7700) – thanks Inter-Comp.pl for sample!

Connections:

 • Converter RS232-TTL <-> NodeMCU (PIN: RX/TX/GND/VIN-5V)
 • 1-wire DS18B20 (pull-up resistor 4.7kOhm between PLUS and Data PIN) <-> NodeMCU (PIN: 3.3V/GND/D4)
 • Converter RS232-TTL <-> NVR Hikvision – serial connection: RS-232 cable (possibility to extend the line using a twisted pair)

Software:

Mainly NodeMCU (which is our ESP8266). In short: you need to load program to the device memory (I recommend Arduino IDE). Below code is a realy simple version (does not include WiFi configuration) and I encourage you to modify and adapt to your needs.

Last but not least: configuration of NVR (POS activation) – the exact settings can be found in the following presentation (entire solution in practice).

Banner created by my daughter – All Rights Reserved 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *