Cameras NVR/VMS

#20 – Detekcja Zmiany Sceny / Scene Change Detection (Camera Hikvision)

Tym razem krótko i konkretnie: Detekcja Zmiany Sceny. Niedoceniona funkcja w (niektórych) kamerach o której warto wspomnieć i ją opisać, gdyż dostarcza ciekawe alerty, a jest niewsytarczająco udokumentowana. Dodatkowo kilka słów na temat różnic pomiędzy tą funkcją, a innymi zdarzeniami.

This time briefly and very specific: Scene Change Detection. Interesting functionality (in some) cameras worth to mention and describe because of useful alerts and information. Additionaly few words about differences between other/similar events and settings.

English version below.

Czym zatem jest ta “Detekcja Zmiany Sceny” i czym się różni od innych funkcji? W opisywanym przypadku chodzi o “fizyczne poruszenie kamery”. Nie jest to zasłonięcie/zakrycie kamery (opcja zwana czasami “sabotażem”) czy inna zbliżona (np. detekcja intruza). W tym konkretnym przypadku kamera “uczy się” statycznego tła i każda zmiana (nawet niewielka) powoduje wywołanie alarmu. Zaznaczam, że chodzi tylko o statyczne tło: alarmy nie są generowane nawet, jeśli ruch na scenie jest mocno dynamiczny. Gdzie możemy zastosować taką opcję? Praktycznie wszędzie: nie każdy z nas pamięta, nadzoruje raz ustawione kamery: po kilku miesiącach/tygodniach, może się okazać że kamera która powinna monitorować schody/hale produkcyjną/magazyn/itp. obserwuje… sufit albo niebo. Najczęściej tego typu błędy wychodzą w momencie kiedy próbujemy odtworzyć nagranie z jakiegoś zdarzenia. Ta funkcja pozwala tego uniknąć i poinformować operatora/zarządce o zmianie kąta widzenia kamery.

Gdzie włączamy?

Opis na podstawie kamery Hikvision (podziękowanie dla Adama i Tomka z Inter-Comp za wsparcie i wypożyczenie sprzętu do testów):

Opcja “Scene Change Detection” w menu:

Naturalnie można dostroić parametry (czułość, czy też zmienić okresy działania) jednakże w większości przypadków ustawienia domyślne będą działać bez zarzutu.

W kolejnej “podzakładce” wybieramy opcję informowania nas o wywołanym alarmie (tutaj IVMS, ale również może to być email lub upload na FTP/SD):

Bardziej treściwie w kontekście konfiguracji:

I na koniec najważniejsze – czy i jak ta opcja działa w praktyce?

 

English version:

OK, so what is this “Scene Change Detection” and how is it different from other functions? In the described case it is about “physical movement of the camera”. It is not a masking / covering of the camera (sometimes called “sabotage”) or other similar (e.g. intrusion detection). In this particular case, the camera “learns” the static background and any change (even a small one) triggers an alarm. I would like to point out that it is only about a static background: alarms are not generated even if the movement on the stage is very dynamic. Where can we use this option? Literally  everywhere: not everyone remembers, supervises the cameras set once: after a few months / weeks, it may turn out that the camera that should monitor the stairs / production halls / warehouse / etc. watching … the ceiling or the sky. Most often, this type of error occurs when we try to preview a recordings from the past. This function avoids this and informs the operator / manager about the change of the camera viewing angle.

Where to start?

Description based on the Hikvision camera (thanks to Adam and Tomek from Inter-Comp for their support and borrow hardware for testing):

Option “Scene Change Detection” in menu:

Of course, you can fine-tune the parameters (sensitivity or change the operating times), but in most cases the default settings work fine. In the next “sub-tab” we choose the option of informing us about the triggered alarm (here IVMS, but it can also be email or FTP / SD upload):

More visible configuration steps:

Practical test – does it really work?:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *