Cameras Network Tests

#11 – Jak przechwycić sygnał HDMI/VGA / How to grab HDMI/VGA signal – encoder Dahua

Rosnąca liczba urządzeń z wyjściami HDMI powoduje, że coraz częściej istnieje potrzeba przechwycenia sygnału wyjściowego i zarejestrowania go do różnych celów (nadzór, ewidencja, prezentacja). Jak zatem dokonać tego w najbardziej prosty i wszechstronny sposób?

Growing number of HDMI sockets in various devices cause needs to grab output signal to create records for different purpose (supervision, evidence, presentation). So how to do it in most simple and comprehensive way?

English version below

Urządzenia do przychwytywania sygnału HDMI/VGA czy DVI to z pewnością nie nowość. Jednak w przypadku opisywanego poniżej producenta uważam, że warto rozważyć to rozwiązanie w przypadku, kiedy szukamy technologii pozwalającej na bezpośrednie nagrywanie ze wspomnianych źródeł (szczególnie kiedy nie można zainstalować żadnego oprogramowania do nagrywania ekranu). Powiem więcej – uważam, że Dahua powinna bardziej chwalić się tym urządzeniem, a tak naprawdę znalezienie informacji o tym rozwiązaniu jest mało intuicyjne. Do brzegu: dzięki firmie Inter-Comp.pl mam możliwość przetestowania bardzo ciekawej wersji grabbera video firmy Dahua (model Dahua-M70-D-0104DI-4K). Pewnie za chwile padnie pytanie dlaczego jednemu urządzeniu poświęcam cały artykuł. Odpowiedź jest prosta – grono odbiorców jest dość szerokie pomimo, że w tej chwili nie widać jeszcze korzyści płynących z tego rozwiązania.

Jak to działa / How is it working?

Zasada działania jest bardzo prosta: sygnał z wyjścia praktycznie dowolnego urządzenia: HDMI, DVI lub VGA zostaje przechwycony przez urządzenie Dahua i przetworzony na strumień RTSP celem nagrania (NVR) lub odtwarzania na żywo (VLC). Oryginalny sygnał ma zostać przekazany do urządzenia wyjściowego (najczęściej monitora) bez jakichkolwiek strat czy opóźnień. Krótko mówiąc – dla całego systemu, w którym instalujemy urządzenie rozwiązanie to jest zupełnie przezroczyste!

 

Ogromnym plusem całego rozwiązania jest wspomniana już przezroczystość – system jest niezależny od jakichkolwiek sterowników, programów anytwirusowych, kart graficznych, itd. – wszystko działa na warstwie sygnałowej i w żaden sposób nie wchodzi w interakcję z warstwą programową. To daje nam możliwość przechwytywania sygnału z urządzeń industrialnych (np. CNC), medycznych (np. USG), i wielu wielu innych.

W jednym z ze zrealizowanych projektów wykorzystałem enkoder do strumieniowania informacji z laptopa z lat 90 po VGA (który działał jako dedykowane urządzenie korzystając ze złącz RS-232 do komunikacji z urządzeniem w firmie) – dzięki temu udało się przekazać obraz poprzez strumień wideo do innych stanowisk operatorskich i zminimalizować potrzebę kontrolowania cyklu produkcyjnego z konkretnego miejsca.

Drogo? Dla kogo ten produkt?

Wszystko jak zwykle zależy od skali. W przypadku, kiedy niezbędne jest nagrywanie/monitorowanie urządzeń, które posiadają swój dedykowany system i nie ma innej możliwości, żeby strumieniować dane to jest to strzał w 10. Dodatkowo można używać tego urządzenia przez osoby streamujące obraz z różnych urządzeń – niekoniecznie PC/MAC – takich jak: konsole, tablety, raspberry, itp. Z pewnością jest to ciekawa propozycja kiedy niezbędne jest nagrywanie np. całego cyklu pracy pracownika na rejestratorze sieciowym (NVR) – jako kolejny kanał (unikamy tym samym konfliktu z jakimikolwiek oprogramowaniem sieciowym) lub prezentacji bezpośrednio z wyjścia rejestratora.

Czy jest drogie? Porównując do rozwiązań na USB (np. firma Epiphan) jest porównywalne. Z punktu widzenia systemów wizyjnych z pewnością przewagą jest interfejs LAN umożliwiający strumieniowanie wideo tak samo jak dane z kamery.

Edit: stworzenie tego wpisu zajęło mi ok. 2 miesięcy i to nie z powodu złożoności rozwiązania (bo jak widać z powyższego sprawa jest dość prosta), ale z powodu zastosowania przez producenta niewłaściwych przejściówek HDMI->DVI. Ponieważ do testów dysponowałem jednym z pierwszych modeli jakie weszły na rynek jako integralna część zestawu dołączona była przejściówka jak na poniższym zdjęciu – niestety, jest ona niewłaściwa i nie radzi sobie z odpowiednim przeniesieniem sygnału HDMI na złącze DVI (w skrócie – enkoder nie reagował na niektóre podłączone po wejściu HDMI urządzenia). Po zakupie odpowiedniej przejściówki za 6PLN (sic!) problemy znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. Z tego co ustaliłem: w nowszych dostawach przejściówka jest już prawidłowa. Ogromne podziękowania dla ekipy Inter-Comp.pl (oraz serwis Dahua) za inwestygację nietypowego problemu.

Poniżej krótkie wprowadzenie i możliwości urządzenia:

 

English version:

Appliances/devices to grab HDMI/VGA or DVI signal is not a new technology. However, based on below vendor I think it’s worth to consider use this solution when you are looking for possibilty to record data from above sources (especially when there is no possibility to install addiotional software to record session/desktop). To be honest – I think Dahua should better promote this product because it’s hard to find information about this device in the Internet. To the edge: thanks to Inter-Comp.pl I have a chance to test very intresting video grabber from Dahua (model Dahua-M70-D-0104DI-4K). Ok, but why on earth I’m spend whole article for one device? Answer is very simple – audience can be very wide even if at the beginning you cannot see prons.

The principle of operations is very simple: HDMI/DVI or VGA signal from any devices are grab by Dahua device and convert to RTSP stream which can be record (NVR) or stream in live mode (VLC). Original signal is relay on end device (monitor/TV) without any lags or delays. In short – for the whole system Dahua encoder is invisible!

 

 

Huge advantage of this solution is mentioned invisibility – system is independent – you don’t need any drivers, antyvirus software exceptions, graphical cards, etc. – all of this work on signal layer not coresponding with programing layer. It can give us possibility to grab signal from industrial devices (even very old like CNC with VGA), mdeical (USG), and many more.

One of my projects I provided solution based on this encoder – it can help to stream desktop from very old laptop (from 90′!) whois work as as connector between industrial appliances and use RS-232 connectors. Based on this we reduced effort and time spend by operators in different locations to manage industrial devices.

Expensive? Who can use this product?

Like always – depends on scale. In case of recording/monitoring devices contain dedicated systems there is no other way – you need to use signal from HDMI/VGA. Additionally all people related with projects/blogs/pages presents material from devices like: consoles, tablets, self made devices, raspberry, etc. For sure it can also support e.g. recording on NVR view from PC related with emplyee work (it can avoid any conflicts with antyvirus software) or presentation directly from projector.

Is this expensive? Compare to USB solutions (like Epiphan) it’s comparable. From video systems it can be huge advantage because of LAN interface which can stream as a typical IP camera.

Edit: it took’s me almost two months to write this article. The reason was not demanding or complicated solution but hardware issue related with inappropriate oryginal HDMI->DVI adapters. I’ve received one of the first device on PL market for tests and those adapters was integrated part of the whole package (below photo). Unfortunatelly all HDMI tests was failed because encoder did not showing some streams from this connector – the reason (as I said) was a wrong adapter. After spend 1,5Euro for new one everything start work perfectly! I also confirm information that new delivery are including new adapters. Many thanks to Inter-Comp.pl crew (and Dahua support) for help and investigation.

Below short introduction and possibilities of device:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *