Cameras Network NVR/VMS VMS (Video Management System)

#10 – Podgląd na żywo z kamer IP / Live preview from IP cameras

Podgląd z kamer IP na żywo wydaje się prostą sprawą – podłączamy monitor pod rejestrator i gotowe! Ok. A co jeśli rejestrator (zgodnie z regulacjami RODO) jest odpowiednio zabezpieczony i znajduje się np. w oddalonej serwerowni lub innym budynku?

Preview from IP cameras looks pretty simple – just connect monitor to recorder and that’s it! Ok. But what if NVR (according to GDPR regulations) is secured and located in remote location or different building?

(English version below)

Poniżej kilka scenariuszy rozwiązań podglądu na żywo jakie proponuje w przypadku praktycznie każdej kamery IP bądź rejestratora (przemilczę wynalazki za kilka dolarów ze znanych chińskich portali zakupowych chociaż i te udało mi się zmusić do “współpracy” :).

Operator (najczęściej sekretarka, ochrona, osoba nadzorująca wejście do budynku, kierownik zmiany, itp.) potrzebuje podglądu w trybie na żywo z wybranych kamer IP:

W wielu przypadkach sam domofon (lub videodomofon) spełni swoje zadanie jednakże wielu klientów oczekuje możliwości nadzorowania całego ciągu komunikacyjnego przez wskazaną osobę. W tym przypadku sekretarka ma możliwość obserwacji scen począwszy od parkingu, poprzez wejście główne, korytarz, aż do przybycia do jej biura.

Rozwiązanie wydaje się być trywialne, jednakże na bazie tego przypadku przedstawie kilka możliwości:

1. Oprogramowanie VMS (Video Management Server) zainstalowane na komputerze (sekretarki):

Każdy producent dostarcza oprogramowanie, które bez problemu można zainstalować (najczęściej bezkosztowo) na swoim komputerze PC (przy instalacji wybieramy opcję CLIENT). Ma to dużą zaletę, gdyż nie angażujemy dodatkowego sprzętu (korzystamy z tego co jest dostępne czyli komputera na którym pracujemy). Główną wadą jest problematyczne przełączanie między aplikacjami (np. praca w edytorze tekstu i przełączanie się na podgląd), większe obciążenie komputera (a właściwie procesora) i ewentualne kwestie security (np. problem z instalacją w środowisku domenowym). Jako usprawnienie można potraktować wykorzystanie drugiego monitora i zastosowanie funkcji rozszerzenia pulpitu:

2. Konwerter HDMI po skrętce komputerowej (HDMI <=> LAN)

Urządzenia proste w implementacji (odległość do 60m), bezproblemowe w działaniu, posiadające jednakże jedną wadę: najczęściej działają jako punkt-punkt. W skrócie oznacza to, że do jednego rejestratora możemy podłączyć jeden monitor na bazie dwóch konwerterów (zgodnie z poniższym schematem). Jako dodatkowe atuty można wymienić: możliwość przesyłania sygnału IR (pilot), USB (myszka).

3. Rejestartor NVR… bez dysku!

Czy rejestrator NVR służy tylko do nagrywania? Może przecież pełnić rolę “odtwarzacza” i to dedykowanego do konkretnego celu (wyświetlanie na monitorze/TV po HDMI/VGA). W tym przypadku możemy skorzystać z najtańszego urządzenia z wybraną liczbą kanałów IP (najlepiej tego samego vendora którego kamery są zainstalowane w firmie, chociaż można również stosować opcję ONVIF lub strumień RTSP). Rozwiązanie pozwala podłączyć dowolne kamery w dowolnej konfiguracji: np. rejestartor 8 kanałowy pozwoli podłączyć do 8 kamer i wyświetlić je u operatora.

 

4. Modulatory/Transmodulatory IP do DVB-T

Ciekawa opcja z możliwością szerszego zastosowania:

To rozwiązanie jest idealne do obiektów typu: domki jednorodzinne, wielorodzinne, hale sprzedażowe, firmy – wszędzie tam, gdzie medium przesyłowym sygnału telewizyjnego jest kabel koncentryczny. Każdej kamerze lub rejestratorowi można przypisać inną częstotliwość (a więc inny numer kanału na TV) i wyświetlać go w jakości np. Full HD jak zwykły kanał z telewizji naziemnej (DVB-T). Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość uruchomienia podglądu na wielu telewizorach na raz.

 

5. Dedykowane platformy sprzętowe – Raspberry/Android/itd…

Wybór rozwiązań wprost nieskończony – praktycznie każda platforma ma coś ciekawego do zaoferowania:

Raspberry:

Mikrokomputer bazujący na systemie Linux Ubuntu z czytelnym interfejsem graficznym (i tekstowym) oraz z portami USB/LAN/HDMI/WiFi. Ze względu na cenę (>200PLN) stanowi łakomy kąsek dla wielu zastosowań – w tym streamingu wideo. Niewielkie rozmiary, mały pobór prądu powodują, że można go stosować praktycznie w każdym rozwiązaniu (np. schowany za monitorem/telewizorem, uchwyt DIN, dedykowane obudowy, itd.). Poniżej porównanie wielkości do typowej kamery kopułkowej:

Bardzo ciekawy projekt prowadzi jeden z fanów rozwiązań “maliny” (pełen opis instalacji i konfiguracji w linku) – RPISURV – na bazie tego projektu stworzyłem poniższe nagranie:

Android/iOS – tablet/telefon/stick HDMI:

Tutaj również bogactwo – zarówno platform sprzętowych jak i programów. W przeciwieństwie do Raspberry prawie każdy producent kamer przygotował aplikację na ten system. Tak więc Hikvision ma IVMS-4500, Dahua gDMSS, Axis – Axis Companion, itd.). Są również aplikacje uniwersalne – pozwalające na podłączenie większości kamer, które są na rynku (np. IP Cam Viewer). Konfiguracja jest bardzo prosta – dodajemy kamery na podstawie adresu IP, kodu QR, itp. i już po chwili mamy dostępny obraz. Uwaga praktyczna: na telefonach należy używać aplikacji bez sufiksu “HD” – na przykładzie IVMS-4500:

  • IVMS-4500 – aplikacja przeznaczona na telefon z androidem
  • IVMS-4500 HD – aplikacja na urządzenia typu Android Box, telewizory z Androidem, tablety

Jak to wygląda w w rzeczywistości? Proszę bardzo:

English version

Below few scenario of live view which we can use in almost every IP camera or NVR (let’s forget about devices for few cents from chineese auction portals however even them I “force” to cooperate :).

Operator (in most cases: secretary, security person, someone who protect and check people enetring to building, supervisor, etc.) need live view from IP cameras/NVR.

In many situations intercom (or video intercom) should be enough but clients expects possibility to surveillance whole communication area by indicated person. In above case secretary can see all important areas: from parking through main entrance up to corridor and secretary office.

This solution looks very simple but in reality we need to face with few obstacles. Below you can find possible solutions – all of them can be use in various scenarios:

 

1. VMS Software (Video Management System) install on PC computer (secretery for instance):

Almost every vendor provides software to manage, preview and record IP streams on your PC/MAC (mostly it’s free and during installation it’s good to choose option CLIENT – to create preview instance). Pros: we don’t need additional hardware (we can use current PC configuration), Cons: switch between applications (e.g. during work in text editor we need to switch on camera view) higher processor load and sometimes issue to install additional apps (security issue). As a improvement we can add aditional monitor and expand desktop:

 

2. HDMI converter – based on twisted pair cable (HDMI<=> LAN)

Simple appliances in implementations (up to 60m), seamlessly in operation but with one disadvantage: it work as point-to-point connection. It mean that we can connect to one recorder only one monitor (based on two converters – look on below draft). Additional prons: it’s possible to send signal from IR (pilot), USB (mouse/keyboard).

3. NVR recorder… without HDD!

Does every NVR is used for recording? Not really – it can be also a player dedicated for one particular purpose – display image from cameras on monitor/TV based on HDMI/VGA. In this scenario we can use most cheapest device with number of channels that we need (4/8/16…). Hint: it’s good to use the same NVR vendor as IP cameras – it’s make installation much more painless (of course there is a possibility to use ONVIF or RTSP stream instead of vendor dedicated).

 

4. Modulators/Transmodulators IP to DVB-T

Intresting option for wider use:

This is a perfect solution for buildings like: houses, sales areas, companys, etc. – everywhere where main transfer medium will be coaxial cable. Every camera or NVR can have their own frequency (like typical DVB-T channel on TV) and display it in Full HD quality on TV screen. Additionally preview from cameras can be visible on many TV simultaneously.

 

5. Dedicated hardware platforms – Raspberry/Android/…

Huge number of solution. Below only few – in my opinion most famous one:

Raspberry:

Microcomputer based on Linux Ubuntu OS with GUI and text interface + additional ports: USB/LAN/HDMI/WiFi. Affordable price (around 50 Euro) makes this device comprehensive in many cases – also for video streaming. Small size, low energy consumption cause that it’s fit for almost all video projects (for instance hide behind the monitor/TV, DIN handle, dedicated case, and many more). This picture is showing size comparison to typical fixed camera:

Very intresting project is leading by huge fan of raspberry solutions (configuration and implementation in link) – RPISURV – based on this I’ve created below video:

Android/iOS – tablet/mobile/stick HDMI:

Also rich offer on this area. In contrast to Raspberry almost every vendor was prepared dedicated application for their video systems. So then: Hikvision have IVMS-4500, Dahua gDMSS, Axis – Axis Companion, and so on). Of course it’s possible to use universal applications – in this case you can mixed types of cameras/recorders (e.g. IP Cam Viewer). Configuration is very simple – we need to add cameras name, IP (or scan QR code) and almost immediately we have video stream on our device. Hint: on mobiles you should use application without sufix “HD” – for instance in IVMS-4500:

  • IVMS-4500 – application for mobile phones
  • IVMS-4500 HD – application for Android Box, TV with Android, tablets

How it looks like in reality? Here you are:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *